บริษัท แอดวานซ์ไซเบอร์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
About Us


       บริษัท แอดวานซ์ไซเบอร์แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ทางด้านอินเตอร์เน็ต รวมถึงการให้บริการสื่อดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่มามากกว่า 7 ปี ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

img
ผู้พัฒนาระบบโปรแกรมบนเว็บไซต์

(Web base application software development)


img
ที่ปรึกษาด้านระบบลูกค้าสัมพันธ์

(Customer Relationship Management System Consultant)


img
ให้บริการระบบการตลาดแบบไร้สายทางโทรศัพท์มือถือ

(Mobile Marketing)


img
การประยุกต์ใช้โมบายสาหรับแต่ละธุรกิจ

(Mobile solution for your business)


img
บริการด้านโมบายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างธุรกิจ

(Empower our partners to deliver mobile services to their clients)


img
สร้างกิจกรรมร่วมระหว่างธุรกิจของท่านกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ

(Create activity between corporate and end users)


img
ตัวกลางเชื่อมต่อ (mobile gateway)

ระหว่างธุรกิจของท่าน (business) ผู้ให้บริการทางด้านเครือข่าย (operators)


img
บริการระบบ Digital Multimedia ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการออกอากาศทางโทรทัศน์
ทั้ง Free TV, Satellite TV และ Cable TV


ระบบและบริการ