SMS แจ้งเตือน

SMS แจ้งเตือน

ระบบแจ้งเตือนด้วยบริการข้อความสั้นนี้สามารถแจ้งเตือนท่านได้ทันท่วงที เช่น กรณีมีสินค้าคงเหลือลดน้อยลง หรือ เมื่อมีผู้ส่งอีเมลล์เข้ามา ระบบก็จะแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณให้ทำการตรวจสอบ ซึ่งระบบแจ้งเตือนนี้สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอีกหลายๆด้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง