SMS ข่าวสาร

SMS ข่าวสาร

บริการนี้สำหรับสถานีโทรทัศน์และวิทยุที่มีข้อมูลข่าวสาร และต้องการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อที่เป็นโทรศัพท์มือถือ เป็นการเพิ่มช่องทางอีกช่องทางหนึ่งให้ถึงมือผู้ชมผู้ฟังแบบทันทีทันใด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง